ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
ايستگاه سوخت CNG و کنترل نشتي گاز
 

پايان پروژه : 30/7/86

زمان شروع پروژه : 22/2/86

موقعيت جغرافيايي پروژه : سايت ايران خودرو بين بلوار شهيد مطهري و خيابان اردبيل

 
عکس‌های مرتبط
   
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار